VEDTEKTER FOR

VEDTEKTER

FOR SAMVIRKEFORETAKET BLÅKLOKKEN
BARNEHAGE SA.

org. Nr 971 484 217 vedtatt på årsmøte den 26.11.2012, sist endret
den 26.11.2012

PGR.1

NAVN OG MEDLEMMER

Blåklokken
Barnehage er et selveiende økonomisk foretak som står som eier og forvalter av
eiendommen "gamle Færvik skole", g.nr. 5 og b.nr.49 på Tromøy.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med
foretaksnavnet Blåklokken barnehage SA.

Foretaket har forretningskontor i Arendal
kommune.

Foretakets
medlemmer er foreldre/foresatte til barn som har plass i barnehagen. Det
enkelte medlem har ikke ansvar for foretakets økonomiske forpliktelser.

Bygningene på
eiendommen med tilhørende utstyr og innredninger er finansiert gjennom lån og
dugnadsinnsats av foreldre, og utgjør foreningens grunnkapital.

PGR.2

FORMÅL

Foretakets formål
er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i en privatdrevet
barnehage. Det skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Blåklokken
Barnehage ønsker at foreldre og barn blir godt kjent gjennom dugnadsarbeid og
årstidsfester i barnehagen.

Virksomheten har
et ideelt ikke-økonomisk formål. Barnehagen er livssynsnøytral.

Forøvrig skal
barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for
barnehagevirksomhet.

PGR.3

ÅRSMØTE

Årsmøtet er foretakets
øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet
innkalles skriftlig av foretakets styre med minst 1 måneds varsel. Forslag til
saker fra medlemmene må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste,
sammen med forslag til vedtak, forslag til budsjett, regnskap og årsmelding for
foregående år skal oversendes medlemmene minst en uke før årsmøtet.

Årsmøtets
saksliste skal blant annet inneholde:

1) Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å
undertegne protokollen

2) Godkjenning av innkalling.

3) Behandling og godkjenning av samarbeidsutvalgets
årsmelding, årsregnskap og orientering om budsjett.

4) Valg av medlemmer til foretakets styre.

-
styrets leder velges for to år

-
styrets nestleder/leder av foreldreråd velges for to
år

-
styremedlem/nestleder av foreldreråd velges for et år

-
vararepresentant velges for et år

5) Valg av medlemmer til huskomité.

6) Valg av revisor.

7) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

8) Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

Årsmøtet velger en
huskomité som har ansvaret for organisering og gjennomføring av bygningsmessige
reparasjons- og vedlikeholdsarbeider samt vedlikehold av utarealer. Komiteen
skal bestå av minst to medlemmer som velges blant foreldrene. Komiteen er
underlagt foretakets styre..

Ved avstemninger på årsmøte gis det en stemme for hvert
barn. Vedtak kan treffes med alminnelig flertall. (Mer enn halvparten av de
fremmøtte

må stemme for).

Vedtak om
vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene, med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Vedtak om avvikling av barnehagen krever 3/4
flertall.

Ekstraordinært
årsmøte skal holdes når et flertall i foretakets samarbeidsutvalg, lederen i SU
eller en tredjedel av foreldrerådet krever det.

PGR.4

FORETAKETS STYRE

Foretaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret er arbeidsgiver og har dermed
arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

Styret har ansvaret for driften av barnehagen i
henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers
representant i barnehagen.

Styret skal bestå av tre faste representanter og en
vararepresentant. Styrets leder og nestleder velges for to år om gangen. Styrets
nestleder er leder av foreldrerådet. Styrets vararepresentant velges for et år
om gangen. Vararepresentant blir innkalt til alle møter, og har stemmerett hvis
noen av de faste representantene har forfall. Daglig leder er fast representant
og møteleder i styret, uten stemmerett. Styrets øvrige representanter har
ansvar for referatskriving.

Styrets leder, eller den han gir myndighet, innkaller
til styremøte. Det skal og innkalles til møte hvis det forlanges av minst 2 av
medlemmene.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av
styret er tilstede. Ved avstemning råder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
er stemmen til styreleder avgjørende.

Styret fastsetter
størrelsen på oppholdsbetalingen. Betaling utover makspris skal godkjennes av
foreldrerådet.

PGR.5

FORETAKETS SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ.

SU skal forelegges og drøfte saker som er av
viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

SU skal ha fem medlemmer. To foreldrerepresentanter
som blir valgt på foreldremøtet. En av dem blir av SU innstilt som leder. Daglig
leder skal være et av medlemmene. De siste to medlemmene til SU velges blant de
ansatte, og en av dem sitter med som fast representant.

SU er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er
til stede. SUs beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er
stemmen til SUs leder avgjørende.

PGR.6

FORELDRERÅDET

Foreldrerådet
består av foreldrene/foresatte til barna i Blåklokken barnehage. Foreldrerådet
er et rådgivende organ.

Foreldreråd holdes
minst to ganger i året – i forbindelse med foreldremøte og årsmøte.

Foreldrerådet skal
ha en leder som velges av årsmøtet

PGR.7

DAGLIG LEDER

Daglig leder er
barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder er
ansvarlig for den daglige ledelsen av all virksomhet i barnehagen, og skal
følge de retningslinjer og pålegg foreningens styre har gitt.

Daglig leder har
sammen med styret ansvar for ansettelse av øvrig personal i barnehagen.

Daglig leder har
sammen med styret ansvar for at barnehagen har et system for internkontroll som
er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

PGR.8

OPPTAK AV BARN

Barnehagen er åpen
for barn i alderen 2-6 år og gir tilbud til innbyggere i Arendal kommune. Barn
skal tilbys barnehagetilbud i nærmiljøet i den grad det er mulig.

Hovedopptak
foretas normalt en gang pr. år. Dette skal forgå i perioden februar til mai.

Dersom ledige
plasser oppstår som resultat av at barn slutter, eller tilbudte plasser avslås,
skal samarbeidsutvalget foreta nytt opptak snarest mulig.

Ved opptak av barn
gjøres det en total vurdering med hensyn til alders- og gruppesammensetning.
Barnehagen gir i første rekke tilbud om heltidsplasser. Deltidsplasser tilbys
med det antall som samarbeidsutvalget finner hensiktsmessig det enkelte år.

Ved hovedopptak
kan søker klage over avslag på søknad om barnhageplass.

Opptakskriterier:

Barn med nedsatt
funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

Barn som det er
fattet vedtak om etter lov om barnevernetjenester §§4-12 og 4-4 og fjerde ledd,
har rett til prioritet.

For øvrig vil
følgende kriterier bli lagt til grunn.

Søsken av barn med
plass i barnehagen

6-åringer med
utsatt skolestart

Barn i
aldersgruppen fem år

Barn av ansatte i
Blåklokken Barnehage

Geografisk
tilhørighet

Sosiale forhold i
hjemmet

Hjemme- og
nærmiljø (trafikk, lekekamerater, uteområde)

Forelderengasjement
vedrørende barnehagens drift

Enslige foreldre

Oppsigelsestid er
2 mnd. regnet fra den 1. i påfølgende mnd. Dette gjelder også tilbudte plasser
som sies opp i perioden mellom opptak og det tidspunkt da barnet skulle ha
begynt.

PGR.9

ÅPNINGSTID

Barnehagen er et heldagstilbud,
åpningstid er 07:30 - 16:30. Den er videre basert på helårsdrift, men holder
stengt 4 uker i fellesferien. I løpet av året er barnehagen stengt 5 kurs- og
planleggingsdager. Det må være minst tre barn i barnehagen for at den skal
holde åpent.

PGR.10

AREALUTNYTTING

Arealutnyttingen
er 4 kvadrat meter netto pr. barn over 3 år og 5,5 pr. barn under 3 år. Det
totale antall barn i barnehagen tilpasses til enhver tid dette kravet. Disponibelt
inneareal er 80 kvadrat meter

PGR.11

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER JMFR. LOV OM BARNEHAGER.

De ansatte har taushetsplikt jmfr.§13 i
forvaltningsloven.Den som skal arbeide i barnehagen må legge frem
politiattest.Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til
barnevernet uten hinder av taushetsplikt dersom det er grunn til å tro at et
barn blir misshandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt, eller når et barn har vedvarende alvorlige atferdsvansker, jmfr.lov
om Barnevernstjenester.Det skal legges frem erklæring om barnets helse. Opplysninger
kan gis av barnets foreldre dersom barnet har møtt til de ordinære
undersøkelsene på helsestasjonen.Blåklokken har skade- og ulykkesforsikring for alle
barn og ansatte i barnehagen.

PGR.12

BRUK AV ÅRSOVERSKUDD

Årsoverskuddet til
Blåklokken Barnehage SA skal tillegges egenkapitalen i foretaket.

PGR.13

AVVIKLING AV BARNEHAGEDRIFTEN

Årsmøtet kan
beslutte at foretaket skal avvikle driften av Blåklokken barnehage.

I så fall skal foretakets
eiendeler avhendes til markedspris. Et eventuelt overskudd

skal gis til et
eller flere veldedig(e) formål. Årsmøtet beslutter hvilke(t) veldedig(e) formål
som skal tilgodeses.

For øvrig vises
det til paragraf 4 (om stemmeregler).

PGR.14

FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK

Dersom ikke annet
følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.