VEDTEKTER FOR

VEDTEKTER

FOR SAMVIRKEFORETAKET BLÅKLOKKEN BARNEHAGE SA.

org. Nr 971 484 217 vedtatt på årsmøte den 26.11.2012, sist endret den 29.04.2020

PGR.1

NAVN OG MEDLEMMER

Blåklokken Barnehage er et selveiende økonomisk foretak som står som eier og forvalter av eiendommen "gamle Færvik skole", g.nr. 5 og b.nr.49 på Tromøy.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Blåklokken barnehage SA.

Foretaket har forretningskontor i Arendal kommune.

Foretakets medlemmer er foreldre/foresatte til barn som har plass i barnehagen. Det enkelte medlem har ikke ansvar for foretakets økonomiske forpliktelser.

Bygningene på eiendommen med tilhørende utstyr og innredninger er finansiert gjennom lån og dugnadsinnsats av foreldre, og utgjør foreningens grunnkapital.

PGR.2

FORMÅL

Foretakets formål er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i en privatdrevet barnehage. Det skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Blåklokken Barnehage ønsker at foreldre og barn blir godt kjent gjennom dugnadsarbeid og årstidsfester i barnehagen. Foreldrene plikter å gjøre dugnad.

Virksomheten har et ideelt ikke-økonomisk formål. Barnehagen er livssynsnøytral.

 Forøvrig skal barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

 PGR.3

ÅRSMØTE

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av foretakets styre med minst 1 måneds varsel. Forslag til saker fra medlemmene må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste, sammen med forslag til vedtak, forslag til budsjett, regnskap og årsmelding for foregående år skal oversendes medlemmene minst en uke før årsmøtet.

 Årsmøtets saksliste skal blant annet inneholde:

1) Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

2) Godkjenning av innkalling.

3) Behandling og godkjenning av samarbeidsutvalgets årsmelding, årsregnskap og orientering om budsjett.

4) Valg av medlemmer til foretakets styre.

-        Styrets leder velges for to år

-        Styrets nestleder/leder av foreldreråd velges for to år

-        Styremedlem/nestleder av foreldreråd velges for et år

-        Vararepresentant velges for et år

 

5) Valg av medlemmer til huskomité.

6) Valg av revisor.

7) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

8) Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

Årsmøtet velger en huskomité som har ansvaret for organisering og gjennomføring av bygningsmessige reparasjons- og vedlikeholdsarbeider samt vedlikehold av utarealer. Komiteen skal bestå av minst to medlemmer som velges blant foreldrene. Komiteen er underlagt foretakets styre.

Ved avstemninger på årsmøte gis det en stemme for hvert barn. Vedtak kan treffes med alminnelig flertall. (Mer enn halvparten av de fremmøtte må stemme for).

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene, medmindre samvirkeloven stiller strengere krav. Vedtak om avvikling av barnehagen krever 3/4 flertall.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når et flertall i foretakets samarbeidsutvalg, lederen i SU eller en tredjedel av foreldrerådet krever det. 

                                                                  

PGR.4

FORETAKETS STYRE

Foretaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styret skal bestå av tre faste representanter og en vararepresentant. Styrets leder og nestleder velges for to år om gangen. Styrets nestleder er leder av foreldrerådet. Styrets vararepresentant velges for et år om gangen. Vararepresentant blir innkalt til alle møter, og har stemmerett hvis noen av de faste representantene har forfall. Daglig leder er fast representant og møteleder i styret, uten stemmerett. Styrets øvrige representanter har ansvar for referatskriving.

Styrets leder, eller den han gir myndighet, innkaller til styremøte. Det skal og innkalles til møte hvis det forlanges av minst 2 av medlemmene. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styret er tilstede. Ved avstemning råder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er stemmen til styreleder avgjørende. Styret fastsetter størrelsen på oppholdsbetalingen. Betaling utover makspris skal godkjennes av foreldrerådet.                                              

PGR.5

FORETAKETS SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

SU skal forelegges og drøfte saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

SU skal ha fem medlemmer. To foreldrerepresentanter som blir valgt på foreldremøtet. En av dem blir av SU innstilt som leder. Daglig leder skal være et av medlemmene. De siste to medlemmene til SU velges blant de ansatte, og en av dem sitter med som fast representant.

SU er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. SUs beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er stemmen til SUs leder avgjørende.

 PGR.6

 FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til barna i Blåklokken barnehage. Foreldrerådet er et rådgivende organ.

Foreldreråd holdes minst to ganger i året – i forbindelse med foreldremøte og årsmøte.

Foreldrerådet skal ha en leder som velges av årsmøtet

PGR.7

DAGLIG LEDER

Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av all virksomhet i barnehagen, og skal følge de retningslinjer og pålegg foreningens styre har gitt.

Daglig leder har sammen med styret ansvar for ansettelse av øvrig personal i barnehagen.

Daglig leder har sammen med styret ansvar for at barnehagen har et system for internkontroll som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 PGR.8

OPPTAK AV BARN

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år. I hovedregelen skal opptak gjøres av barn som er bosatt i Arendal kommune. Dersom barnehagen ikke får fylt opp plassene med barn bosatt i kommunen, kan barnehagen ta opp barn fra andre kommuner. Barn skal tilbys barnehagetilbud i nærmiljøet i den grad det er mulig. Hovedopptak foretas normalt en gang pr. år. Dette skal forgå i perioden februar til mai. Dersom ledige plasser oppstår som resultat av at barn slutter, eller tilbudte plasser avslås, skal daglig lederforeta nytt opptak snarest mulig.

Ved opptak av barn gjøres det en total vurdering med hensyn til alders- og gruppesammensetning. Barnehagen gir i første rekke tilbud om heltidsplasser. Deltidsplasser tilbys med det antall som samarbeidsutvalget finner hensiktsmessig det enkelte år.

 Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnhageplass.

Opptakskriterier:

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernetjenester §§4-12 og 4-4 og fjerde ledd, har rett til prioritet.

 For øvrig vil følgende kriterier bli lagt til grunn.

-        Søsken av barn med plass i barnehagen

-        6-åringer med utsatt skolestart

-        Barn i aldersgruppen fem år

-        Geografisk tilhørighet

-        Forelderengasjement vedrørende barnehagens drift

 

Oppsigelsestid er 2 mnd. regnet fra den 1. i påfølgende mnd. Dette gjelder også tilbudte plasser som sies opp i perioden mellom opptak og det tidspunkt da barnet skulle ha begynt. 

PGR.9              

ÅPNINGSTID

Barnehagen er et heldagstilbud, åpningstid er 07:00 - 16:30. Den er videre basert på helårsdrift, men holder stengt 4 uker i fellesferien. I løpet av året er barnehagen stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Det må være påmeldt minst tre barn mandag og tirsdag før påske og i dagene mellom jul og nyttår for at den skal holde åpent. Onsdag før påske holdes stengt.

PGR.10

AREALUTNYTTING

Arealutnyttingen er 4 kvadrat meter netto pr. barn over 3 år og 5,3 pr. barn under 3 år. Det totale antall barn i barnehagen tilpasses til enhver tid dette kravet. Disponibelt inneareal er 145 kvadrat meter

PGR.11

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER JMFR. LOV OM BARNEHAGER. 

  • De ansatte har taushetsplikt jmfr. §13 i forvaltningsloven.
  • Den som skal arbeide i barnehagen må legge frem politiattest.
  • Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barnevernet uten hinder av taushetsplikt dersom det er grunn til å tro at et barn blir misshandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vedvarende alvorlige atferdsvansker, jmfr.lov om Barnevernstjenester.
  • Det skal legges frem erklæring om barnets helse. Opplysninger kan gis av barnets foreldre dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen.
  • Blåklokken har skade- og ulykkesforsikring for alle barn og ansatte i barnehagen.

 

PGR.12

BRUK AV ÅRSOVERSKUDD

Årsoverskuddet til Blåklokken Barnehage SA skal tillegges egenkapitalen i foretaket.

PGR.13

AVVIKLING AV BARNEHAGEDRIFTEN

Årsmøtet kan beslutte at foretaket skal avvikle driften av Blåklokken barnehage.

I så fall skal foretakets eiendeler avhendes til markedspris. Et eventuelt overskudd skal gis til et eller flere veldedig(e) formål. Årsmøtet beslutter hvilke(t) veldedig(e) formål som skal tilgodeses. For øvrig vises det til paragraf 4 (om stemmeregler).

 PGR.14

 FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK

 Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.