Lek

Lek er viktig for barn, og barn er viktig for oss i Blåklokken. Vi prioriterer mye tid til allsidig og variert lek. Barna skal kunne leke på ulike steder, med ulike venner og ulikt materiell.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Personalet skal

  • organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
  • bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer
  • fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
  • observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
  • veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
  • være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek
  • ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.